MAGNUM Flooring Shears

13" MAGNUM EDGE Flooring Cutter
9" MAGNUM EDGE Hardwood Cutter
9" MAGNUM Paladin Pneumatic Hardwood Shear
Gerflor® Custom Shear GTI Magnum - 26"
MAGNUM Flooring Cutter
MAGNUM Soft Flooring Shear